Historia

"7" - Przedszkole z powojenną historią
 • 01. VI. 1945 rok ... rozpoczęła się historia naszej "7"

  czytaj dalej ...

  Dzień dziecka – Siostry Urszulanki otwierają prywatne przedszkole z siedzibą przy ul. Pomorskiej. W czasie pierwszych powojennych wakacji następuje upublicznienie przedszkola, mieszczącego się w budynku będącym własnością zakonu.
  Od 15. VII – 31. IX liczy 80 dzieci.

  W roku szkolnym 1946 – 47 i 1947 – 48 „7” jest przedszkolem jednoodziałowym. Dzięki prośbom rodziców i staraniom kierownictwa, przedszkole, 01.IX.1949 otwiera drugi oddział.

  Lata te cechuje duża rotacja kadry pedagogicznej, borykanie się z trudnościami lokalowymi i nadzieja na lepsze jutro.

 • Wychowawczynie uzupełniają kwalifikacje aby tworzyć dzieciom jak najlepsze warunki zabawy.

  czytaj dalej ...

  Włączają się w te zmagania rodzice. W czynie społecznym przysposabiają przyległy teren na ogród przedszkola. 20. VII. 1955 r. Siostry Urszulanki, rozumiejąc trudną sytuację lokalową, oddają do dyspozycji przedszkola dodatkowy lokal, gdzie wychowawczynie tworzą leżakownię.

  Dnia 01.X.1957 r.
  Przedszkole Nr. 7 zajmuje budynek wolno stojący, w Gdyni przy ul. Władysława IV 56. Zagospodarowywanie trwa 2 miesiące.

  01.XII – kierowniczka p. Stanisława Olik i 3 wychowawczynie wprowadzają 3 grupy dzieci. W 1958 r. Rada Pedagogiczna liczy już 7 osób, w przedszkolu są cztery oddziały dzieci.

  Przedszkole zostaje wytypowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny na przedszkole bazowe. Rada Pedagogiczna pod kierunkiem metodyka p. Ludmiły Weselińskiej opracowuje na potrzeby tegoż ośrodka zajęcia porządkowo – gospodarcze.

 • Rozwój zagospodarowania przestrzennego Przedszkole zostaje placówką ćwiczeniową

  czytaj dalej ...

  Trwa zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego, teren zostaje ogrodzony, zainstalowano lampy oświetleniowe. Zasadzono drzewa i krzewy, posiano trawę. Komitet Rodzicielski zebrał 10 tys zł., za które wybudowano altanę.

  29. VIII.1968 r. Rada Pedagogiczna omawia organizację pracy oraz nowe zadania wychowawcze, gdyż z dniem 01.IX. Przedszkole Nr.7 zostaje placówką ćwiczeniową.
  W roku szkolnym 1968/69 następuje zagospodarowanie tarasu – zadaszenie, postawienie kolorowych płotków. Pani J. Pinkiewicz ze swoimi „starszakami” organizuje tu kawiarenkę „Pod Kogutkiem”. W pogodne dni zabawy, zajęcia a także posiłki mają miejsce w ogrodzie.

 • Nowe cele Rady Pedagogicznej pomagają w dokształcaniu kadry dla rozwoju dzieci

  czytaj dalej ...

  Prace społeczne, inwestycyjne i pomysłowość nauczycielek w upiększaniu ogrodu, podnoszeniu jego funkcjonalności opłaciły się. W październiku 1970 r. Przedszkole Nr.7 zajmuje I miejsce w konkursie ogrodów przedszkolnych.

  Rada Pedagogiczna stawia sobie inny cel:
  Podnoszenie kwalifikacji poprzez organizowanie spotkań samokształceniowych – wspólnie z koleżankami z Przedszkola Nr. 9 tworzy zespół samokształceniowy. wiąże się to z podjęciem decyzji o gromadzeniu pomocy naukowych ze wszystkich działów programowych – zaczyna powstawać pokój nauczycielski będący bazą dydaktyczną przedszkola.

  We wrześniu 1976 następuje uroczyste otwarcie sali gimnastycznej wyposażonej w sprzęt i przybory do ćwiczeń gimnastycznych.

  Rok 1976 jest też rokiem pożegnania p. Stanisławy Olik, długoletniej kierowniczki przedszkola. Komitet Rodzicielski przyznaje Jej tytuł:

   

  Honorowego członka Komitetu Rodzicielskiego.

  Dyrektorem zostaje p. Janina Pinkiewicz – wychowanka odchodzącej kierowniczki.
  W 1978 roku, do programu wychowania przedszkolnego wprowadza się treści dot. nauki czytania. Wiąże się to z doskonaleniem kadry poprzez udział w kursach metodycznych.
  W tym roku odchodzi do pracy w Studium Wychowania Przedszkolnego p. J Pinkiewicz, a dyrektorem zostaje p. Urszula Smolińska.
  Radę Pedagogiczną wspomaga p. Zuzanna Pankowska, która w przedszkolu Nr.7 ma swój gabinet metodyczny.

  Zakupiony zostaje nowy sprzęt ogrodowy – różnorodne pojazdy.

 • Remonty budynku i modernizacja ogrodu a dzieci biorą udział w licznych konkursach

  czytaj dalej ...

  W 1982 roku zarządzanie przedszkolem przejmuje p. Mirosława Białkowska.
  Wraz z objęciem placówki przez panią Mieczysławę Makar w 1984 r. rozpoczyna się remont generalny: pokrycie dachu, wymiana stolarki okiennej, przełożenie parkietów, malowanie. Następuje też dalsza modernizacja ogrodu – wprowadzono elementy morskie (łodzie rybackie), wydzielono teren na zajęcia ruchowe.

  Odbywają się zajęcia otwarte dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli pod kierunkiem metodyka p. Stefanii Sochackiej.

  Przedszkole nawiązuje współpracę i Pałacem Młodzieży – dzieci biorą udział w przeglądach dziecięcych zespołów tanecznych i konkursach plastycznych – zajmując czołowe miejsca.

  W październiku 1988 r. – dyrektorem zostaje p. B. Judycka. Przedstawia radzie Pedagogicznej projekt modernizacji przedszkola, podnoszący jego walory funkcjonalne i estetyczne.

 • Przełomowe czasy ciekawe a zarazem trudne

  czytaj dalej ...

  Nastają w kolejności, w miarę uzyskania funduszy modernizacje:
  – kuchnni – wymiana pieców węglowych na gazowe i elektryczne,
  – przedsionka i hallu – założenie boazerii, wymiana wykładzin, zabudowa tablic na wystawy prac dziecięcych,
  – przebudowa (powiększenie) pokoju nauczycielskiego i wyposażenie go w odpowiednio dostosowane meble.
  – remont kapitalny łazienki gr. II i łazienki dla personelu.
  Wraz z zakupem mebli, dywanów w gr. IV oraz odnowieniem parkietów i mebli gr. I i II podnosi się estetyka i funkcjonalność pomieszczeń.

  Przeprowadzono też remont dachu, ogrodzenia, wszystkich pomieszczeń piwnicznych, wybudowano śmietnik, odnowiona została część elewacji.

  W 1993 r. Przedszkole Nr 7 staje się placówką samorządową. Zmienia się spojrzenie rady pedagogicznej, co do roli przedszkola we współczesnym systemie edukacyjnym. Nie kieruje się on rozwojem dziecka, ale go wspomaga, pośredniczy w kontakcie ze światem zewnętrznym.

  W rozumieniu potrzeb i możliwości dziecka, stosowaniu nowatorskich form i metod pracy wspomagają nauczycieli panie: wizytator K. Gajb, R. Przyborowska – konsultant d/s wychowania przedszkolnego i nauczyciel wiodący M. Jurkiewicz. Wszystkie nauczycielki korzystają z firm dokształcania i doskonalenia zawodowego organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

  Rodzice tworzą teraźniejszość i przyszłość przedszkola. Ich głosy zdecydowały o wprowadzeniu do programu przedszkola nauki jęz. angielskiego, lekcji tańca, a także objęcie nauką religii dzieci z grup najstarszych.

  Do corocznych imprez organizowanych w przedszkolu wchodzi od 1993 r. Festyn z okazji Dnia dziecka i spotkania wigilijne. Są one elementem pracy dydaktyczno wychowawczej integrującym środowisko rodzinne i przedszkolne.

  Żyjemy w przełomowych czasach, ciekawych a zarazem trudnych. Na naszych oczach dzieje się historia. Co przyniesie nam przyszłość?

  Życzymy sobie, aby proponowane w wychowaniu przedszkolnym zmiany miały zawsze na uwadze dziecko, jako najistotniejszy podmiot naszych wspólnych oddziaływań.

  Nowe kierownictwo

  Joanna Pawlenko – dyrektor przedszkola nr 7 od roku 1999, prezes Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym od roku 2006; Mgr Pedagogiki Wczesnej Edukacji; nauczyciel dyplomowany.

  Remonty i przebudowy od 1999 r. do chwili obecnej:
  – remont i modernizacja wszystkich łazienek dziecięcych
  – wymiana wszystkich drzwi i okien
  – wymiana podłóg we wszystkich salach dydaktycznych i szatniach
  – remont i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym
  – wymiana systemu grzewczego
  – częściowa wymiana nawierzchni na parkingu oraz placu zabaw
  – wymiana wszystkich szatni dziecięcych
  – zakup nowych mebli, wykładzin oraz kącików zabaw do wszystkich sal dydaktycznych
  – zakup komputerów i kserokopiarki
  – remont i modernizacja pokoju terapeutycznego
  – wymiana sprzętu do zabaw w ogrodzie oraz aranżacja ogrodu przedszkolnego – etap II (w roku 2016 przewidywana realizacja etapu III końcowego)
  – wykonany projekt wejścia do przedszkola dostosowanego również dla osób niepełnosprawnych – przewidywany termin realizacji: I polowa 2016 r.

  • Zawód nauczyciela to zawód artystów i nudziarzy. Bądź artystą

   D. Nakonieczna